พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน  
  ทหารม้าที่ 30 ระหว่าง พ.อ.เริงณรงค์ ชาวล้อม เสธ.กรม นรร.รอ.รร.จปร.กับ พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ  
  ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. บริเวณ บก.ม.พัน.30ฯ เมื่อ 11 พ.ค. 2561  
                      
   
   
   
   

ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบของ

 
 
 กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะออกฝึก / ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 โดยมี
  พ.ท. เริงณรงค์  ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธาน เมื่อ 7 พ.ค. 2561
 
                      
   
   
   
   
   
   
   
   

กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลเพื่อออกกำลังกายตาม  
     ระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 2 พ.ค. 61  
   
   
   
   
                      
     

เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการฝึกในที่ตั้ง เพื่อเตรียมการฝึก/  
   ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธวิธี มว.ลว. เมื่อ 4 พ.ค. 2561  
   
   
   
                      
     
     

การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น   
    ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล  
    ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 2 พ.ค. 2561  
                         
   
   
   
   
   
     
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์