การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                          พ.ท. สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามมัคคี                       
  ของกำลังพล " กีฬาสัมพันธ์ สิงห์เหนือ  เสือใต้ " ภายในกองพันทหารม้าที่ 30 เมื่อ 19 ก.ค. 2561  
     
                        
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot)

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                                                                

     พ.ท.สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพลในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตอนรถถังเข้ารับการเรียนการสอนภายในหน่วย ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) ณ ห้องเรียน ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. โดยชุดครูฝึก จาก ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ทำการสอนอบรมในเรื่อง การใช้งานยุทโธปกรณ์ขั้นพื้นฐาน และการฝึกขับ เมื่อ 5 ก.ค.61

 
                                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบของ

 
 
 กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะออกฝึก / ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 โดยมี
  พ.ท. เริงณรงค์  ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธาน เมื่อ 7 พ.ค. 2561
 
                      
   
   
   
   
   
   
   
   

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน  
  ทหารม้าที่ 30 ระหว่าง พ.อ.เริงณรงค์ ชาวล้อม เสธ.กรม นรร.รอ.รร.จปร.กับ พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ  
  ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. บริเวณ บก.ม.พัน.30ฯ เมื่อ 11 พ.ค. 2561  
                      
   
   
   
   

เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการฝึกในที่ตั้ง เพื่อเตรียมการฝึก/  
   ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธวิธี มว.ลว. เมื่อ 4 พ.ค. 2561  
   
   
   
                      
     
     
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์