Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์